Bestämmelser

Sammanfattning av standard:
SS741 utg 7, SSG 7571, SÄIFS:1996:3, 2002:1, 2011:19, VVS AMA


Märkning skall ske med

TEXT

Texten skall vara i KLARTEXT eller klartext och beteckning och ange ledningens innehåll. Kemisk formel, värde på tryck eller temperatur kan anges. Till- och frånledning markeras med Tillopp – respektive Retur.

FÄRG

Klartext och beteckning anges i färgmarkeringen enligt gällande standard.

PIL Pil för strömriktning. Pilen kan även placeras i färgmarkeringen = TIP-Text i Pil.

SYMBOL Brand- och farosymbol om rörledningen innehåller gas eller vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet.

 

 

vatten brandfarliga gaser fratande giftiga vatskor
farskvatten ovriga gaser ovriga vatskor
vattenanga brandfarliga vatskor massasuspensioner
luft vacuum oxiderande gaser vatskor pilar
giftig brandfarligt rod

 

 

a/ Även pyrofora vätskor, organiska peroxider och självreaktiva ämnen och blandningar ska märkas med brun färg (faroangivelse H241, H242 och H250).
b/ För giftiga vätskor och för oxiderande gaser och vätskor gäller nya färger från och med SS 741, utgåva 7.
c/ Väteperoxid med koncentration ≥ 20% ska märkas med gul färg.
d/ Även ammoniak, både i vätske- och i gasfas. Frätande vätskor benämndes “syror och baser” i tidigare utgåvor av SS 741.
e/

Blå färg för vatten används vid installationer där både färskvatten och sjö-/havsvatten förekommer. Blå färg används också för särskilt renat vatten, t.ex. matarvatten, avjoniserat/destillerat vatten eller dylikt samt för slutprodukten rent vatten i reningsverk.

f/ Svart färg används även för avlopps- och dagvattenledningar eller vatten med stor inblandning av annan vätska, exempelvis köldbärarsystem med glykolinblandning över 25%.

 

 

Här kan du ladda ner bestämmelser:

Beskrivning   Typ Storlek
Bestämmelser AFS 2014:43 2,4 MB
Bestämmelser AFS 2002:1 298 KB
Bestämmelser SS 741 128 KB
Bestämmelser SSG 7571 link 503 KB
Bestämmelser SÄIFS 1996:3 57 KB

 

 

Kundvagn


 x 
Kundvagnen är tom

broschyr banner

 Nordisk Rörmärkning AB | Tel 0303-74 99 50 | Fax 0303-74 99 60 | info@nordisk-rormarkning.se